top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opleidingsinstituut:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Docent/Gastdocent Diensten op het gebied van levenstherapie, healing, reading, coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Docent /Gastdocent:
De door Opleidingsinstituut gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon.

Cursist/ Student:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleidingstraject op het gebied van levenstherapie, healing, reading, coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opleidingsinstituut en Docent/Gastdocent tot het verlenen van Diensten door Docent/ Gastdocent ten behoeve van Opleidingsinstituut.

Opleidingsovereenkomst:
Elke afspraak tussen Opleidingsinstituut en Cursist/Student tot het deelnemen aan een opleidingstraject op het gebied van levenstherapie, healing, reading, coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven en overeenkomsten waarbij door Docent/Gastdocent in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Opleidingsovereenkomst waarbij voor de uitvoering door Opleidingsinstituut  derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opleidingsinstituut, Docent/Gastdocent dan wel  Cursist/Student zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Docent/Gastdocent  zijn niet van toepassing, tenzij Opleidingsinstituut deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opleidingsinstituut , Docent/Gastdocent en Cursist/Student treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opleidingsinstituut.

CONTRACT & BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Na inschrijving ontvangt de student/cursist een schriftelijke bevestiging en factuur. De factuur dient per bank en volledig voorafgaande aan de training aan te worden voldaan, tenzij door student toestemming voor automatische incasso is verleend. In dat geval zal volgens de overeengekomen termijnen op het inschrijvingsformulier automatische afschrijving plaatsvinden. Na inschrijving heeft student/cursist een bedenktijd van 14 kalenderdagen.  Eventuele annulering door de cursist/student geschiedt uitsluitend schriftelijk.

In geval van annuleren door student van zowel het tweejarige opleidingstraject Energie & Bewustzijnsontwikkeling, alsmede van de complete therapeutische beroepsopleiding willen wij het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De student betaalt tot twaalf weken voor aanvang € 180 administratiekosten. Van twaalf weken voor aanvang tot aanvangsdatum € 895 van de factuur en vanaf de startdatum 100% van het volledige deelnamegeld.

In geval van annuleren door de deelnemer van de oriëntatieworkshops willen wij het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De deelnemer betaalt tot twee weken voor aanvang € 25 administratiekosten. Van twee weken voor aanvang tot aanvang 75% van de cursuskosten en vanaf de startdatum het volledige cursusbedrag. U kunt ook een plaatsvervanger benoemen.

In geval van annuleren van de intensieve workshops (healing & zelfbewustwording en chakra psychologie & zelfbewustwording ) willen we het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De student betaalt tot 12 weken voor aanvang € 85 administratiekosten. Van twaalf weken voor aanvang tot aanvangsdatum 75% van de cursuskosten en vanaf de startdatum het volledige cursusbedrag. U kunt ook een plaatsvervanger benoemen.

In geval van annuleren van de weekend workshop Intuïtie & Zelfbewustwording willen we het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De student betaalt tot 12 weken voor aanvang € 85 administratiekosten. Van twaalf weken voor aanvang tot aanvangsdatum 75% van de cursuskosten en vanaf de startdatum het volledige cursusbedrag. U kunt ook een plaatsvervanger benoemen.

In geval van annuleren door de student van de PWP workshop willen wij het risico als volgt delen. Schriftelijk annuleren. De student betaalt tot acht weken voor aanvang € 85. Van acht weken voor aanvang tot aanvangsdatum € 250 en vanaf de startdatum het volledige deelnamegeld.

ANNULERINGSVOORWAARDEN EN RESTITUTIE DOOR OPLEIDINGSINSTITUUT.

Opleidingsinstituut kan besluiten een training te annuleren wegens onvoldoende aanmeldingen. Schriftelijk annuleren. Hierover wordt terstond mededeling gedaan aan deelnemer. Restitutie: reeds betaalde cursusgelden worden binnen 14 dagen na bekendwording van annuleren teruggestort aan cursist.

AUTEURSRECHT EN EIGENDOMSRECHT

Het lesmateriaal van de cursus, workshop of opleiding waarvoor betaald is mag student/cursist behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Opleidingsinstituut.

VERTROUWELIJKHEID

Alle door studenten, cursisten en docenten verstrekte informatie of gegevens worden door School of Life vertrouwelijk behandeld.

PROTOCOL KLACHTENREGLEMENT.

School of Life streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!

Een gesprek met de betrokken medewerker of docent/gastdocent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als cursist/student/klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities
1.Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een cursist/student/klant over de activiteiten en dienstverlening van School of Life.

1.2. Cursist/student/klant
Elke afnemer van een dienst van School of Life.

2. Indienen van een klacht


U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen: 

 • uw naam, adres en woonplaats 

 • uw eventuele studiejaar bij School of Life

 • de datum waarop u uw schrijven verstuurt 

 • een heldere beschrijving van uw klacht 

 • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. 

Uw klacht kunt u sturen naar:


School of Life, Afdeling Klachtafhandeling

secretariaat@schooloflife.nl

Klein Heiligland 45 RD
2011 EC Haarlem

3. Behandeling van uw klacht
Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. Beroepsmogelijkheid
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke derde partij. School of Life heeft daartoe bij KTNO een collectieve klachtenregeling afgesloten. Deze toetsingscommissie treedt op als onafhankelijke bemiddelaar bij klachten. Het protocol klachtenregeling is te raadplegen via: www.ktno.nl. Ga naar ‘voor therapeuten’. U vind daar de link naar de klachtenregeling.

Deze onafhankelijke derde partij zal worden ingeschakeld om geschillen tussen cursisten/studenten/klanten en School of Life te beslechten. Er kan pas een beroep op de externe juridische beroepsmogelijkheid gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij School of Life en die van de externe KTNO commissie is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

De kosten van het voorleggen van een geschil aan een externe jurist zijn voor rekening van de cursist/student /klant die de klacht indient.


Het oordeel van de externe klachtencommissie is bindend voor School of Life. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld. 

6. Toezicht en beheer
Binnen School of Life ziet de studentenmentor toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. Wilt u een beroep doen op de externe juridische beroepsmogelijkheid dan kunt u contact opnemen met de studentenmentor.

PROTOCOL PRIVACYREGLEMENT AVG

Privacyreglement School of Life 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

1. Toelichting op het Reglement 
School of Life mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft School of Life de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door School of Life worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 

School of Life vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft School of Life in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens School of Life expliciet om jouw toestemming moet vragen. 

2. De persoonsgegevens die School of Life gebruikt en het doel van het gebruik
School of Life verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van School of Life,  je aanmeldt voor nieuwsbrieven van School of Life of via het contactformulier contact met ons opneemt. School of Life verzamelt jouw naam, adres, leeftijd, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Van studenten verzamelt School of Life een pasfoto, een biografie opdracht en een gezondheidsverklaring. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met School of Life sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren. 
   

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
School of Life verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de School of Life- organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die School of Life met jou heeft gesloten;

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.  
   

 4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
School of Life verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor School of Life worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door School of Life beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor School of Life om in te loggen in het digitale systeem. • de personen werkzaam voor School of Life hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan School of Life verstrekte persoonsgegevens;

 • School of Life heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. School of Life hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur/verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. Bij het verstrijken van deze termijn kunnen je persoonsgegevens met toestemming in het alumnibestand worden opgenomen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal School of Life zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 
   

5. Jouw rechten als betrokken

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

 • Het recht op data portabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.   
   

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op secretariaat@schooloflife.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van School of Life. 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met School of Life opnemen en probeert School of Life er samen met jou uit te komen. 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.  

Uiteraard zal School of Life ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van School of Life.  

Privacyreglement School of Life versie mei 2018 

DISCLAIMER
Uitsluiting van aansprakelijkheid website

School of Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van de website. Onder werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook wordt onder meer verstaan: defecten, virussen, gegevensverlies en andere onvolkomenheden. School of Life is evenmin aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade door de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. Ook is School of Life niet aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan door het onderscheppen, manipuleren of door ander oneigenlijk gebruik van informatie die per e-mail of anderszins aan School of Life wordt gezonden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de medewerkers van School of Life.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

WIJZIGINGEN

School of Life behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen.

bottom of page